http://www.ulbsibiu.ro/obj/sigle_oficiale/logo%20ULBS%20blue.jpg

Centrul pentru Cercetare Socială
Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et. 3, Sala MA3-1, 550169-Sibiu, Jud. Sibiu, România 
Telefon/Fax: 0040-269-212970 -- E-mail: centru.csr[at]ulbsibiu.ro

Programe de master

Prezentare generală și calificări

 

1. Leadership și management organizațional

Misiune:

Programul de studii de masterat Leadership și management organizațional își propune formarea de specialiști și experți cu înaltă calificare și pregătire continuă în domeniul leadership-ului și managementului organizațional, capabili să ofere consiliere în problemele sociale ale organizațiilor, precum și expertiză în elaborarea de proiecte manageriale.

 

Competențe profesionale după absolvire:

 • Cunoașterea aprofundată a conceptelor și teoriilor necesare pentru proiectarea și realizarea de cercetări și studii organizaționale de nivel avansat, pentru diagnoza problemelor din organizații și fundamentarea deciziilor;

 • Cunoașterea modalităților de diagnosticare, analiză și soluționare a problemelor și disfuncționalităților din mediul organizațional;

 • Cunoașterea politicilor publice relevante pentru relațiile de muncă și cu mediul extern organizației;

 • Capacitatea de a elabora modele explicative referitoare la managementului performanței în organizații;

 • Capacitatea de a analiza și interpreta indicatorii de stare ai organizației în legătură cu funcția finală și funcțiile laterale (secundare) ale acesteia;

 • Capacitatea de a utiliza cunoștințe pentru explicarea și interpretarea unor situații noi în contexte sociale complexe;

 • Capacitatea de a analiza nevoile de dezvoltare și schimbare organizațională;

 • Capacitatea de a utiliza și dezvolta aparatul conceptual și metodologic în situații incomplet definite sau a unor turbulențe organizaționale;

 • Abilitatea de a aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru culegerea, prelucrarea și analiza datelor în cercetările și studiile de nivel avansat din mediul organizațional;

 • Capacitatea de a elabora modele de management performant, utilizând inovativ o gamă largă de metode calitative și cantitative;

 • Abilitatea de a rezolva situații de criză prin utilizarea creativă a resurselor organizației și construcția unor modele de ieșire din criză.

 

Ocupații posibile conform COR:

Director resurse umane - 112033; Șef serviciu resurse umane - 121205; Manager resurse umane - 121207; Inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane - 235915; Consultant intern în resurse umane - 242318; Evaluator competențe profesionale - 242405; Consultant în domeniul forței de muncă - 241209; Consultant condiții muncă - 241214; Organizator/conceptor/ consultant formare - 241217; Manager al sistemelor de management al calității - 325702; Manager al sistemului de management al riscului - 325708; Manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă - 325709; Manager al organizației culturale - 325701; Manager de responsabilitate socială - 325718; Manager de proiect în parteneriat public privat - 242112; Consilier președinte organizație profesională națională - 111429; Consilier președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu - 111430.

2. Selecția și gestiunea resurselor umane

Misiune:

Programul de studii de masterat Selecția și gestiunea resurselor umane își propune formarea de specialiști și experți cu înaltă calificare și pregătire continuă în domeniul resurselor umane și al relațiilor de muncă în mediu organizațional, capabili să furnizeze soluții pentru probleme ale organizațiilor precum: recrutarea și selecția resurselor umane, evaluarea personalului și a relațiilor de muncă, evaluarea nevoilor de programe de formare profesională destinate personalului, analiza, diagnoza și soluționarea disfuncționalităților din mediul organizațional, consilierea profesională și dezvoltarea carierei.

 

Competențe profesionale după absolvire:

 • Cunoașterea aprofundată a conceptelor și teoriilor necesare pentru proiectarea și realizarea de cercetări și studii avansate în domeniul organizațional, pentru evaluarea resurselor umane și pentru diagnoza organizațională;

 • Cunoașterea cadrului legislativ relevant pentru domeniul resurselor umane și relațiilor de muncă din mediul organizațional;

 • Cunoștințe de specialitate pentru elaborarea unui program de formare profesională destinat personalului din organizație;

 • Analiza si interpretarea indicatorilor de stare ai organizației;

 • Capacitatea de înțelegere a modalităților de diagnosticare, analiză și soluționare a problemelor și disfuncționalităților din mediul organizațional;

 • Capacitatea de a explica și interpreta situațiile noi legate de resursele umane în contexte sociale complexe;

 • Abilitatea de a aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru culegerea, prelucrarea și analiza datelor în cercetările și studiile din mediul organizațional;

 • Abilitatea de a lucra cu baze de date destinate evidenței resursei umane din organizație (creare, administrare, construire indicatori, prelucrare, analiză, rezolvare de probleme);

 • Capacitatea de a organiza un proces de recrutare și selecție a resurselor umane, respectiv de a planifica acest proces;

 • Abilități de elaborare și implementare a programelor de formare, motivare, dezvoltare și evaluare a resurselor umane, utilizând creativ metodele cantitative și calitative învățate;

 • Abilitatea de a gestiona situațiile de criză privind resursele umane, prin utilizarea creativă a resurselor organizației și construcția unor modele de bună practică pentru rezolvarea acestora.

 

Ocupații posibile conform COR:

Director Resurse Umane - 112033; Manager resurse umane - 121207; Șef serviciu resurse umane - 121205; Inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane - 235915; Specialist în domeniul resurselor umane și de personal - 2423; Consultant în resurse umane - 242317; Consultant intern în resurse umane - 242318; Tehnician resurse umane - 333311; Funcționar în domeniul resurselor umane - 4416; Evaluator competențe profesionale - 242405; Agent ocupare - 342305; Agent resurse umane - 342306; Tehnician mobilitate personal - 342307; Tehnician reconversie personal - 342308; Tehnician calificare gestiune - 342310; Expert forță de muncă și șomaj - 241202; inspector de specialitate forță de muncă și șomaj - 241203; Inspector de specialitate protecția muncii - 241204; Formator - 241205; Consultant în domeniul forței de muncă - 241209; Consultant condiții muncă - 241214; Organizator/ conceptor/ consultant formare  - 241217.

3. Familia - resurse și asistență socială

Misiune:

Programul de masterat Familia - resurse și asistență socială din domeniul de studii universitare de masterat Asistență Socială face parte din categoria programelor de master profesionale, fiind orientat preponderent spre dobândirea de competențe căutate de către instituțiile publice și organizațiile care furnizează servicii în domeniul Asistenței Sociale. Misiunea fundamentală a programului de studii de master Familia - resurse și asistență socială constă în formarea de specialiști cu înaltă calificare în dezvoltarea și implementarea de politici, strategii, programe și măsuri de asistență socială destinate persoanelor și familiilor afectate de probleme sociale precum sărăcie, boli cronice și în stadiul terminal, deficiențe, dependență cauzată de vârstă. consum de droguri, violență în familie abandon familial etc.

 

Competențe profesionale după absolvire:

 • Cunoașterea conceptelor fundamentale, a cadrului teoretic și metodologic, precum și a legislației și a standardelor etice și profesionale în domeniul asistenței sociale a grupurilor vulnerabile în general și a familiei în special;

 • Abilitatea de aplicare a cadrului teoretic și metodologic în vederea realizării de cercetări și diagnoze sociale pentru înțelegerea și interpretarea problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile în general și ale familiei în mod special;

 • Abilitatea de a gestiona baze de date care oferă informații relevante despre grupurile vulnerabile/ familii și problemele sociale cu care acestea se confruntă;

 • Abilitatea de analiză și elaborare de politici, strategii, programe, servicii sociale și proiecte pentru prevenirea și combaterea problemelor sociale cu care se confruntă grupurile vulnerabile în general și familia în mod special;

 • Abilitatea de a  planifica, elabora, implementa și monitoriza intervenții specializate pentru prevenirea și combaterea problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile/ale familiei;

 • Demonstrarea autonomiei în luarea de decizii prompte și rezolvarea situațiilor de urgență în procesul de intervenție în combaterea problemelor grupurilor vulnerabile/ale familiei;

 • Demonstrarea abilității de a lucra în echipă pluridisciplinară în vederea prevenirii și combaterii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile/familiilor în dificultate;

 • Manifestarea respectului și aplicarea principiilor etice și a deontologiei profesionale în evaluarea, planificarea, elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor, strategiilor, programelor și serviciilor sociale din sfera asistenței sociale a familiei și grupurilor vulnerabile.

 

Ocupații posibile conform COR:

Inspector social – 263512; Supervizor în servicii sociale – 263513; Asistent de cercetare în asistență socială – 263511.

Planuri de învățământ - Master LMO

Planuri de învățământ - Master SGRU

Planuri de învățământ - Master FRAS

 

Related resources

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.