Statut

Statute

 

 

STATUT

 

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Denumirea unității de cercetare:

 1. în limba română: Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului.
 2. în limba engleză: Research Center for Agricultural Sciences and Environmental Protection.

Art. 2. Denumirea prescurtată a unității de cercetare în cadrul documentului:

 1. în limba română: Centrul sau CCSAPM;
 2. în limba engleză: RCASEP.

Art. 3. Unitatea de cercetare se înființează și funcționează în conformitate cu:

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările în vigoare;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Carta Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
 4. Regulamentul de desfășurare a activității științifice și de cercetare în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 5. Decizia nr. 81/1/10.02.2014 privind recunoașterea Centrelor de Cercetare existente în cadrul ULBS, anexa 1, Ședință Senat din 26.02.2014;
 6. Alte acte normative în completarea celor menționate mai sus.

Art. 4. Sediul Unității de cercetare este în Sibiu, Str. Dr. Ion Rațiu Nr. 5-7, telefon: 0269-211338,, site  web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/.

Art. 5. Centrul se identifică cu-, și promovează- sigla Universității Lucian Blaga din Sibiu și numai sigle oficial aprobate prin Ședință de Senat.

Art. 6. Misiunea Centrului este de a coordona din punct de vedere științific echipe de cercetare, care provin, în principal, din Departamentul de Științe Agricole și Ingineria Produselor Alimentare, ce își desfășoară activitatea în domeniile științelor agricole, protecției mediului, și conexe fundamentale și aplicative.

Art. 7.  În baza Regulamentului privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, avizat în ședința de Senat din data de 31 ianuarie 2014, prin respectarea condițiilor generale listate în Capitolul I, Centrul de cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului integrează cunoștințe științifice fundamentale și aplicative coroborate cu cele tehnice dar și angajamentele politice asumate de România, pentru argumentarea științifică necesară asigurării dezvoltării durabile în spațiul rural și agro-silvo-pastoral.

 1. Centrul este dedicat cercetării fundamentale și aplicative din domeniile conexe științelor agricole și protecției mediului;
 2. Acesta funcționează ca parte integrată actului educațional universitar ce nu se poate derula fără existența activității de cercetare academică pentru ancorarea constantă în realitățile ultimelor descoperiri sau invenții pentru promovarea unei educații academice de calitate tinerei generații;
 3. Întrucât spațiul rural din județul Sibiu este încă ancorat în tradiție activitatea de cercetare a centrului este dedicată explorării cunoașterii tradiționale asociate agriculturii și protecției mediului sub toate formele ei de manifestare;
 4. Suntem interesați de sprijinul manifestărilor culturale care vizează patrimoniul intangibil al cunoașterii tradiționale dar și tangibil care se adresează accesului la resursele genetice esențiale pentru alimentație și agricultură pentru asigurarea siguranței și securității alimentare pe termen lung.
 5. Preocuparea majoră continuă trebuie să fie reprezentată de susținerea membrilor centrului pentru pătrunderea în cadrul grupurilor de lucru a experților europeni și de la nivelul organizațiilor profesionale europene, pan-europene și mondiale.
 6. Comunicarea către comunitatea rurală și mediul de afaceri este o altă direcție importantă pentru promovarea imaginii Centrului nostru, bazată pe întărirea relațiilor de respect reciproc și susținere financiară.
 7. Deschiderea către oportunități de colaborare și finanțare reprezintă un deziderat extrem de important iar palierele de accesare a fondurilor de cercetare pleacă de la bugetul alocat cercetării la cel al altor autorități, programe de finanțare europeană, internațională sau de la terți.
 8. Actul de cercetare necesită o aplecare constantă pentru validarea inclusiv financiară a rezultatelor cercetării.
 9. Integrarea fermei Rusciori în actul de cercetare este un deziderat major aceasta putând acoperi toate domeniile de interes inclusiv pentru furnizarea de materie primă în industria alimentară, implicit asigurarea siguranței și securității alimentare pe termen lung.
 10. În domeniul Dreptului de Proprietate intelectuală încurajăm depunerea de brevete, colaborarea cu mediul economic și publicarea rezultatelor cercetării mai ales în reviste recunoscute ISI Web of Knowledge sau Scopus dar și Baze de Date Internaționale în domenii de interes.

Art. 8.  Centrul desfășoară activități de cercetare fundamentală în domeniile:

 1. Chimie;
 2. Biologie și Ecologie;
 3. Științele vieții aplicate și Biotehnologii;
 4. Științe sociale și economice;
 5. Domenii conexe.

Art. 9.  Centrul desfășoară activități de cercetare aplicativă în domeniile:

 1. Mediu;
 2. Agricultură, siguranță și securitate alimentară.
 3. Biotehnologii;
 4. Cercetare socio-economică și umanistă;
 5. Domenii conexe.

Art. 10.   Centrul de cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului desfășoară activități de promovare a culturii, în relație cu cunoașterea tradițională locală pentru agricultură și protecția mediului precum și pentru promovarea inovării.

Art. 11.   Centrul promovează cercetări privind cunoașterea tradițională, ca parte a patrimoniului rural intangibil (asociată cu utilizarea durabilă și conservarea resurselor genetice pentru alimentație și agricultură) pentru asigurarea securității alimentare reprezintă reale provocări ale Centrului. Accesarea acestei componente este esențială pentru a comunica cerințele art. 5 al Tratatului Plantelor privind inventarierea tuturor resurselor genetice pentru alimentație și agricultură, recunoașterea primelor bănci de gene la fermă și asigurarea pe termen lung a durabilității vieții rurale în zona colinar- montană.

Art. 12.   În cadrul unității de cercetare își desfășoară activitatea cadre didactice universitare, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu precum și cercetători asociați.

Art. 13. Durata: unitatea de cercetare își desfășoară activitatea pe perioadă nedeterminată, începând cu 2014, data aprobării prezentului statut.

Capitolul II. Scopul și obiectul de activitate

Art. 14. Scopul unității de cercetare constă în:

 1. formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice care activează în domeniile învățământului universitar agricol și protecția mediului;
 2. dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative inclusiv în domeniul cultural, după caz, în domeniile agricol și protecția mediului;
 3. desfășurarea de cercetări științifice pe bază de contract și/sau acord de parteneriat instituțional la nivel național, internațional sau cu terți;
 4. promovarea rezultatelor cercetării științifice pe plan local, național și internațional prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru, grupuri de lucru pentru creșterea imaginii;
 5. sprijinirea afirmării cercetării in domeniile agricole și în protecția mediului, precum și in domenii conexe de activitate a membrilor centrului, doctoranzilor și studenților, participanți la activitatea de cercetare;
 6. sprijinirea tuturor formelor de învățământ universitar si post – universitar in domeniile agricole și de protecția mediului, precum și în domenii conexe;
 7. diseminarea rezultatelor cercetării și a reglementărilor din domeniile agricole și de protecția mediului menționate, prin formare continuă și post-universitară în conformitate cu cerințele pieței muncii;
 8. asigurarea recunoașterii oferirii de consultantă pe bază de parteneriat instituțional pentru agenții economici si dezvoltarea legăturilor cu aceștia pentru facilitarea activității de cercetare și implementarea rezultatelor cercetării;
 9. dezvoltarea comunicării cu mediul de afaceri pentru finanțarea activității de cercetare.

Art. 15.   Obiectul de activitate al Centrului îl constituie desfășurarea de activități de cercetare în tematica de actualitate pe plan național și internațional dar și pentru găsirea de soluții pentru implementarea de măsuri specifice la nivel local.

 1. Centrul este un pol de excelență pentru mediul agricol și de protecția mediului din Regiunea Centru care se ancorează în situațiile reale pentru asigurarea dezvoltării durabile prin recunoașterea expertizei științifice.
 2. Centrul, prin expertiza cadrelor didactice, membre ale acestuia, acoperă ariile tematice de interes ale Regiunii Centru, coroborate cu cele de interes la nivel național, european și internațional.

Art. 16. Domeniile de competentă ale unității de cercetare, definite la articolele 8 și 9 se redefinesc pe fiecare program de finanțare a cercetării de către autoritatea competentă centrală la nivel național fără să se piardă structura de identitate a acestuia

Art. 17. Rezultatele activității de cercetare științifică se concretizează în:

 1. Articole recenzate publicate în reviste recenzate;
 2. Articolele sunt publicate în jurnale indexate în baze de date internaționale și volume ale manifestărilor științifice din țară și străinătate;
 3. Politica de cercetare promovată prin Carta Universității stă la baza orientării activității de publicare a rezultatelor cercetării;
 4. Procedura prin care rezultatele activității de cercetare sunt raportate la Universitate prin Facultate este valabilă și membrilor Centrului de cercetare;
 5. Comunicări științifice pe plan național și internațional;
 6. Cărți, tratate, manuale cu ISBN recunoscut la ULBS și depuse la biblioteca ULBS;
 7. Brevete, patente, alte produse cu drepturi de proprietatea intelectuală;
 8. Rapoarte de cercetare periodice și / sau anuale;
 9. Sisteme, modele, rapoarte de grup și individuale, soluții de probleme însoțite de documentații corespunzătoare;

Art. 18. Rezultatele activității de cercetare științifică în formele prezentate la alin (1) sunt proprietatea Universității Lucian Blaga din Sibiu, care-și exercită dreptul de autor asupra proprietății intelectuale, conform legislației în vigoare.

Capitolul III. Structuri de organizare și funcționare

Art. 19. Structura de organizare și funcționare a Centrului de cercetare este prezentată în Anexa B la prezentul statut.

Art. 20. Consiliul Facultății (CF) este organismul abilitat, să coordoneze activitatea unităților de cercetare. CF se reunește o dată pe an pentru a analiza activitatea unității de cercetare și pentru a stabili direcțiile de dezvoltare viitoare. La solicitarea directorului unității de cercetare, CF poate dezbate probleme ce țin de funcționarea curentă a unității de cercetare.

Art. 21. Funcționarea unității de cercetare este asigurată după cum urmează de:

 1. Organele de conducere și administrare ale unității de cercetare sunt reprezentate de Consiliul științific, directorul și secretarul științific;
 2. Consiliul Științific este format din directorul unității de cercetare, secretarul științific și coordonatorii laboratoarelor de cercetare;
 3. Consiliul Științific se reunește de trei ori/an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului sau la cererea a cel puțin jumătate din numărul membrilor unității de cercetare. Prezența a două treimi din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea deliberărilor care nu sunt în contradicție cu Carta Universității sau decizii ale forurilor superioare ale ULBS. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenți; în caz de egalitate de voturi, votul Directorului Centrului, este decisiv.
 4. Laboratoarele de cercetare ale Centrului sunt după cum urmează:
 5. Laboratorul de chimia mediului. Scop: Cercetări în domeniul agrochimiei, hidrochimiei, a științei solului, poluanților de mediu și metodelor de remediere.
 6. Laboratorul de biotehnologie vegetală. Scop: cercetări în domeniile: biotehnologie, fiziologie, citologie și genetică vegetală cu impact în domeniul agricol și al protecției mediului.
 7. Laboratorul pentru conservarea și utilizarea durabilă a agro-biodiversității. Scop: cercetări de sistematică și fitocenologie în ecosistemele agro-silvo pastorale, cercetări privind cunoașterea tradițională pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și asigurarea siguranței și securității alimentare. Definirea inovativă a amprentei gastronomice locale, realizarea conexiunii dintre cunoașterea tradițională rurală și asigurarea pe termen lung a securității alimentarea cu implicarea comunităților în redefinirea spațiului rural tradițional ca platformă pentru viitoare proiecte strategice de dezvoltare rurală. Listarea roșie a plantelor de cultură aflate pe cale de dispariție.
 8. Laboratorul de cercetări în domeniul practicilor și managementului Scop: cercetări de fitotehnie, pratologie, management agricol, horticultură, legumicultură, viticultură, pomicultură, bază energetică.
 9. Laboratorul de cercetări în domeniul zootehnic și agroturism. Scop: cercetări în domeniile zootehnie și agroturism.
 10. Laboratorul de cercetări privind certificarea materiilor prime vegetale și animale. Scop: cercetări privind obținerea materiei prime vegetale și animale de înaltă calitate și studii și cercetări privind certificarea.

Art. 22. Atribuțiile Consiliului Științific al unității de cercetare sunt:

 1. coordonează și corelează activitatea laboratoarelor în vederea îndeplinirii scopului prevăzut în prezentul statut și în programele operaționale;
 2. avizează proiectul de buget și execuția bugetară;
 3. elaborează rapoarte de activitate anuale și periodice;
 4. avizează programele de cercetare, teme și proiecte de cercetare, parteneriate;
 5. asigură dezvoltarea bazei materiale;
 6. identifică resurse de finanțare pentru funcționarea în bune condiții.

Art. 23. Atribuțiile directorului de cercetare:

 1. asigură conducerea operativă a unității de cercetare. Acesta este desemnat prin modalitățile prevăzute de lege, cu avizul prealabil al Consiliului științific al unității de cercetare;
 2. reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare și administrative din ULBS;
 3. coordonează activitățile operaționale ale unității de cercetare conform planului operațional propus și avizat de Consiliului științific;
 4. convoacă și conduce reuniunile Consiliului științific;
 5. prezintă raportul anual / periodic în Consiliului științific și pune în practică toate recomandările și deciziile acestuia.

Art. 24.  Secretarul științific coordonează derularea activităților științifice la nivelul unității de cercetare. Acesta este propus de către Directorul unității de cercetare și aprobat de către Consiliul științific.

Art. 25.  Coordonatorii laboratoarelor de cercetare asigură derularea activităților științifice pe domeniile de competență ale unității de cercetare. Aceștia sunt propuși de către Directorul și secretarul științific și sunt aprobați de către Consiliul științific al unității de cercetare.

Capitolul IV. Personalul unității de cercetare

Art. 26. Personalul de cercetare științifică al unității de cercetare:

 1. este format din membri activi, reprezentând cadre didactice și cercetători, titulari ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, studenți, dar și cercetători care provin din alte organizații, prevăzuți în Anexa A la prezentul statut. Modificarea componenței acestei liste este de competența Consiliului științific;
 2. este format din membri onorifici, care pot fi persoane fizice și juridice. Titlul de membru onorific poate fi acordat de către Consiliul Științific, persoanelor sau membrilor asociați, care au adus contribuții la dezvoltarea activității științifice a centrului;
 3. are obligativitatea să-și îndeplinească obligațiile privind realizarea punctajului minim al activității de cercetare conform cerințelor ULBS;
 4. care nu-și îndeplinește obligațiile privind realizarea punctajului minim de cercetare conform procedurilor ULBS pentru o perioadă de doi ani succesivi este considerat exclus;
 5. în cazul unor motive bine întemeiate precum creșterea copilului sau certificate medicale, sunt excluse din evaluare perioadele aferente documentației prezentate;
 6. odată exclus mai poate fi reconsiderat pentru a deveni membru în situația realizării punctajului obligatoriu de cercetare timp de trei ani succesiv.

Capitolul V. Finanțare și patrimoniu

Art. 27. Finanțarea unității de cercetare se asigură în baza parteneriatelor inter-instituționale din următoarele venituri:

 1. realizate din contracte de cercetare, consultanță, evaluare, expertize tehnice;
 2. realizate din organizarea unor manifestări științifice;
 3. din sponsorizări, donații și subvenții;
 4. din alte surse legal constituite.

Art. 28. (1). Resursele financiare sunt utilizate în vederea realizării scopului și obiectivelor unității de cercetare, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. cu bunurile și serviciile destinate funcționării unității de cercetare;
 2. de capital destinate dezvoltării și modernizării unității de cercetare;
 3. de personal.

(2). Încasarea, administrarea și utilizarea resurselor financiare ale unității de cercetare  se fac în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice și a celorlalte acte normative în materie.

(3). Contabilitatea unității de cercetare este organizată și condusă de către direcția de specialitate din cadrul Direcției generale administrative a ULBS.

(4). Activitatea financiară a unității de cercetare se înregistrează direct în cadrul contabilității ULBS și se derulează prin conturile Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

(5). Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an și se termină la 31 decembrie al aceluiași an.

Art. 29. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu asigură suportul logistic, baza materială și facilități de ordin tehnic, economic, financiar și juridic pentru funcționarea în bune condiții a unității de cercetare.

Art. 30. Unitatea de cercetare are folosința echipamentelor achiziționate prin programele de cercetare derulate de acesta, pe durata implementării acestor proiecte, echipamente ce fac parte din patrimoniul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Capitolul VI. Dispoziții finale

Art. 31. (1) Unitatea de cercetare își încetează existența în una din următoarele situații:

 1. lipsa activității de cercetare, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, constatată prin avizul nefavorabil al Consiliului științific;
 2. la solicitarea a cel puțin 2 / 3 din membrii activi ai unității de cercetare;
 3. când activitatea unității de cercetare contravine scopului acestuia.

(2). Încetarea activității unității de cercetare se aprobă de către Consiliul Facultății.

Art. 32. Modificări ale prezentului Statut se face pe baza aprobării Senatului ULBS în baza avizului Consiliului științific al ULBS.

Art. 33. Anexele A și B fac parte integrantă din prezentul statut.

 

 

 

Anexa A.

Lista cu membri activi ai unității de cercetare

 

Nr. crt. Numele și prenumele Gradul didactic Punctaj minimal 2014-2018 (punctajul aferent gradului didactic x 5 ani) Punctaj realizat 2014-2018
1. Antofie Maria Mihaela (director) Conf. 3000 7761.629
2. Antonie Iuliana Șef lucr. 1250 3258.19
3. Barbu Horia Prof. 1750 2613.665
4. Barbu Ion Șef lucr. 750 565.45
5. Blaj Robert Conf. 1500 1740.78
6. Bratu Iulian Alexandru Șef lucr. 1250 822
7. Căpățână Ciprian Șef lucr. 1250 1368
8. Cărătuș Mirela (secretar științific) Conf. 1500 3478.53
9. Dumitru Mariana Conf. 1500 1513.32
10. Gaspar Enikö Șef lucr. 1250 755
11. Iagăru Pompilica Șef lucr. 1250 2204.58
12. Iagăru Romulus Prof. 1750 2708.75
13. Moise Cristina Șef lucr. 1250 6789
14. Moise George Șef lucr. 1250 2540
15. Pășcănuț Ioan Șef lucr. 1250 610
16. Vecerdea (Pavel) Petronela Șef lucr. 1250 3549.26
17. Pop Mihai Șef lucr. 1250 369.3
18. Sava Camelia Prof. 1750 5509.065
19. Savatie Mircea Benvenuto Șef lucr. 750 65
20. Simtion Daniela Șef lucr. 1250 1897.5
21. Spânu Simona Șef lucr. 1250 2457.74
22. Tănase Maria Conf. 1500 2250.51
23. Tulbure Anca Șef lucr. 750 734
24. Văduva Mihai Șef lucr. 1250 648
Total centru 32,750 56,209.269

 

 

 

 Anexa B.

 

ORGANIGRAMA

 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

 

Unitatea de cercetare:

Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului