Despre Centru/ About Center

Home

Viziune

Centrul de cercetare reprezintă o entitate științifică de referinţă recunoscută la nivel național și internaţional

Misiune

Centrul de cercetare integrează cunoștințe științifice, tehnice și politice pentru asigurarea dezvoltării durabile în spațiul rural și silvo-pastoral

Obiective ale cercetării

 1. Programarea tematicii de cercetare în baza cerinţelor regionale, naţionale şi comunitare pentru facilitarea participării la programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

 2. Stimularea potenţialului şi capacităţii colectivului de cercetare prin racordarea la programe prioritare de cercetare pe plan naţional şi internaţional;

 3. Realizarea unei cercetări coordinate, coerente şi consistente pentru îndeplinirea standardelor de calitate sau excelenţă în cercetarea ştiinţifică;

 4. Creşterea vizibilităţii ştiinţifice prin:

  • valorificarea cercetării ştiinţifice în publicaţii de înaltă valoare ştiinţifică recunoscute la nivel international
  • participarea la manifestări științifice naţionale şi internaţionale
 1. Funcţionarea microcolectivelor de cercetare ştiinţifică prin implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

 2. Racodarea la Şcoala Doctorală la nivel național

Activitatea de cercetare ştiinţifică

Legislatie și reglementări

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în concordanţă cu prevederile reglement ă rilor specifice în vigoare:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările în vigoare

 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare

 • Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

 • Regulamentul de desfăşurare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.Modus operandi

Activitatea de cercetare se realizează în conformitate cu cerinţele impuse de Carta Universităţii “Lucian Blaga” şi prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

Planul de Cercetare

Direcţii de cercetare

Teme de cercetare

Ştiinţe Agricole

Silvice

Biotehnologii

Protecţia Mediului în Agricultură

Politica agricolă comună

Management agricol

Economie agrară şi silvo-pastorală

Agroturism

Dezvoltarea zonei rurale tradiţionale

Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice pentru alimentaţie şi agricultură

Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice silvo-pastorale

Aplicaţii biotehnologice pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor pentru alimentaţie şi agricultură

Accesul la resursele genetice vegetale și biosecuritate

Reconstrucţie, reabilitare şi bioremediere ecologică

Biocarburanţi

Managementul protecţiei mediului agricol

Dezvoltarea zonei rurale

Domenii CDI potențial abordabile conform Anexei I. a Strategiei de Cercetare ULBSibiu link.

Domenii CDI potențial abordabile conform Anexei II. a Strategiei de Cercetare ULBSibiu link

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.