Mission

Mission_vision_objectives

The Research Centre for Agricultural Sciences and Environmental Protection was established in 2014 following the research results of the founding members, tenured teachers within the Faculty of Agricultural Sciences Food Industry and Environmental Protection of Lucian Blaga University of Sibiu.
Based on the Regulation on the recognition, establishment and operation of research units in the „Lucian Blaga” University of Sibiu, endorsed by the Senate meeting of January 31, 2014, by complying with the general conditions listed in Chapter I, the Research Centre for Agricultural Sciences and Environmental Protection integrates fundamental and applied scientific knowledge corroborated with the technical ones but also political commitments assumed by Romania, for the scientific argumentation necessary to ensure sustainable development in the rural and agro-forestry-pastoral areas.
The Centre is dedicated to fundamental and applied research in the fields related to agricultural sciences and environmental protection.
It functions as an integrated part of the university educational act that cannot take place without the existence of academic research activity for constant anchoring in the realities of the latest discoveries or inventions to promote a quality education of the young generation.
As the rural space in Sibiu County is still anchored in tradition, they are dedicated to exploring the traditional knowledge (TK) associated with agriculture in all its forms.
We are interested in supporting cultural events aimed to promote the value of intangible heritage related to traditional knowledge but also tangible heritage addressing the access to essential genetic resources for food and agriculture to ensure long-term food security and safety.
A major concern will continue to be the support of the members of the Centre for the inclusion of European experts in working groups and in European, pan-European and global professional organizations.
The members of our academic body collaborate with other ULBS research Centres: Research Centre in Biotechnologies and Food Engineering, Research Centre for Complex Systems Physics, Research Centre in Applied Ecology but also with other Centres in the country or abroad.
The value of the scientific research of some colleagues reaches high levels, the recognition of their activity being already a constant at international level and the participation in national and international scientific events is a constant.
Communication to the rural community and the business environment is another important direction for promoting the image of our Centre, strengthening relations of mutual respect and financial support.
Openness to collaboration and funding opportunities is an extremely important goal and the levels of access to research funds start from the budget allocated to research to that of other authorities, European, international or third-party funding programs.
The research act requires a constant approach to the validation of research results.
The integration of the Rusciori farm in the research act is a major desideratum, as it can cover all areas of interest, including the supply of raw materials in the food industry, thus ensuring long-term food safety and security.
In the field of Intellectual Property Law, we encourage the filing of patents, collaboration with the economic environment and the publication of research results, especially in journals recognized by ISI Web of Knowledge or Scopus.

 

RO

Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului s-a înființat în 2014 în urma rezultatelor cercetării membrilor fondatori, cadre didactice titulare în cadrul Facultății de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului a Universității Lucian Blaga din Sibiu.
În baza Regulamentului privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, avizat în ședința de Senat din data de 31 ianuarie 2014, prin respectarea condițiilor generale listate în Capitolul I, Centrul de cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului integrează cunoștințe științifice fundamentale și aplicative coroborate cu cele tehnice dar și angajamentele politice asumate de România, pentru argumentarea științifică necesară asigurării dezvoltării durabile în spațiul rural și agro-silvo-pastoral.
Centrul este dedicat cercetării fundamentale și aplicative din domeniile conexe științelor agricole și protecției mediului.
Acesta funcționează ca o parte integrată actului educațional universitar ce nu se poate derula fără existența activității de cercetare academică pentru ancorarea constantă în realitățile ultimelor descoperiri sau invenții pentru promovarea unei educații de calitate tinerei generații.
Întrucât spațiul rural din județul Sibiu este încă ancorat în tradiție sunt dedicați explorării cunoașterii tradiționale asociate agriculturii sub toate formele ei de manifestare.
Suntem interesați de sprijinul manifestărilor culturale care vizează patrimoniul intangibil al cunoașterii tradiționale dar și tangibil care se adresează accesului la resursele genetice esențiale pentru alimentație și agricultură pentru asigurarea siguranței și securității alimentare pe termen lung.
O preocupare majoră va continua să fie reprezentată de susținerea membrilor centrului pentru pătrunderea în cadrul grupurilor de lucru a experților europeni și de la nivelul organizațiilor profesionale europene, pan-europene și mondiale.
Reamintesc faptul că suntem deja punct focal național desemnat de România pentru Corpul Subsidiar pentru Știință, Tehnică și Tehnologie la Montreal Canada sub Convenția privind diversitatea biologică.
La nivel pan European amintesc faptul că suntem punct focal Nemor pentru studii în Montanologie iar la nivel European avem colegi cu expertize recunoscute în sistemul TAIEX sau al diferitelor grupuri de lucru ale Comisiei Europene.
Accesul la aceste grupuri de lucru crește predictibilitatea orientărilor politice către finanțări viitoare, ne fac mai pregătiți pentru a accesa fondurile de cercetare, a dezvolta parteneriate.
Membrii corpului nostru academic colaborează și cu alte centre de cercetare ULBS: Centrul de Cercetări în Biotehnologii și Inginerii Alimentare, Centru de Cercetare pentru Fizica Sistemelor Complexe, Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată dar și cu alte centre din țară sau străinătate.
Valoarea cercetării științifice a unor colegi atinge cote înalte, recunoașterea activității lor fiind deja o constantă la nivel internațional iar participarea la manifestări științifice naționale și internaționale este o constantă.
Comunicarea către comunitatea rurală și mediul de afaceri este o altă direcție importantă pentru promovarea imaginii Centrului nostru, întărirea relațiilor de respect reciproc și susținere financiară.
Deschiderea către oportunități de colaborare și finanțare reprezintă un deziderat extrem de important iar palierele de accesare a fondurilor de cercetare pleacă de la bugetul alocat cercetării la cel al altor autorități, programe de finanțare europeană, internațională sau de la terți.
Actul de cercetare necesită o aplecare constantă pentru validarea inclusiv financiară a rezultatelor cercetării.
Integrarea fermei Rusciori în actul de cercetare este un deziderat major aceasta putând acoperi toate domeniile de interes inclusiv pentru furnizarea de materie primă în industria alimentară, implicit asigurarea siguranței și securității alimentare pe termen lung.
În domeniul Dreptului de Proprietate intelectuală încurajăm depunerea de brevete, colaborarea cu mediul economic și publicarea rezultatelor cercetării mai ales în reviste recunoscute ISI Web of Knowledge sau Scopus.