Organizare și statut


ITC HPI-ULBS este o structură non-profit a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, cu autonomie financiară și fără personalitate juridică

Statutul institutului de transfer de cunoaștere HPI – ULBS

Misiune

Misiunea ITC HPI-ULBS este aceea de a contribui la creșterea competitivității economice prin stimularea, valorificarea potențialului ştiinţific şi de inovare și asimilarea progresului tehnologic în domeniile de excelență ale ULBS

Activități

 • promovarea universității, promovarea și susținerea unor programe de studii universitare sau postuniversitare;
 • proiecte de consultanță/ cercetare în parteneriat cu mediul de afaceri;
 • proiecte de cercetare şi proiecte educaţionale ȋn cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 • promovarea şi administrarea unor proiecte de cercetare susţinute de fundaţia Hasso Plattner Institute dar şi din alte fonduri;
 • manifestări ştiinţifice;
 • cursuri / traininguri / workshop-uri pe termen scurt;
 • servicii de laborator (testări/ prototipări/ demonstrații/ validări);
 • dezvoltarea și gestionarea portofoliului de drepturi de PI;
 • activități de antreprenoriat inovator (tehnologic și social)
 • networking cu mediul de afaceri
 • “Casa științei” –activități experimentale pentru mediul preuniversitar şi pentru publicul larg
 • susținerea și promovarea revistelor științifice ale ULBS

Drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor activităţilor reglementate sunt stipulate de legislaţia ȋn vigoare, de reglementările specifice ale ULBS precum şi de clauzele contractuale specifice contractelor încheiate

Planul anual de activități aprobate de HPI pentru ITC HPI-ULBS

Scopul şi obiectul de activitate

ITC HPI-ULBS are ca scop dezvoltarea și promovarea activităţilor educație, de cercetare ştiinţifică, transfer de know-how, inovare, transfer de tehnologie și antreprenoriat inovator precum și promovarea valorilor științei, culturii și civilizației pentru dezvoltarea societății românești integrate în spațiul European și internațional, pentru consolidarea unei societăți bazate pe cunoaștere, şi are următoarele obiective:

 • promovarea și intensificarea cooperării non-profit ȋn domeniul educaţiei şi al cercetării ştiinţifice cu organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • implicarea membrilor comunităţii ULBS ȋn activităţi non-profit;
 • sprijin pentru cadrele didactice ale ULBS pentru accesarea de fonduri din programe educaţionale şi de cercetare naţionale şi internaţionale;
 • implementarea unor programe de burse pentru promovarea cercetării ştiinţifice, a educaţiei şi formării profesionale;
 • crearea şi operarea unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare şi inovare;
 • organizarea și derularea de activități de promovare a imaginii ULBS, atât în țară cât și în străinătate;
 • diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea și desfășurarea unor conferințe, simpozioane sau workshop-uri;
 • publicarea rezultatelor cercetării;
 • editarea de publicații proprii și de specialitate;
 • sprijinirea dezvoltării campusului universității ca un campus al excelenței în cunoaștere;
 • stimularea inovării si a transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătățite;
 • gestionarea și promovarea portofoliului de drepturi de proprietate intelectuală rezultate în urma proceselor de cercetare și educație

Structuri de organizare şi funcţionare

 • Organele de conducere şi administrare ale ITC HPI-ULBS sunt Consiliul Director (CD) și Consiliul Ştiinţific (CS) şi directorul ITC.
 • Consiliul director este format din Rector, Prorectorul CDISD, Directorul ITC, Directorul DGA.
 • Consiliul ştiinţific este format din Directorul ITC, trei directori de centre de cercetare din ULBS din domenii diferite, aleși prin vot secret din rândul directorilor de centre de cercetare ale ULBS, doi reprezentanți din companii din Sibiu cu activități de CD (domenii de activitate diferite) și un reprezentant al HPI.
 • Consiliul ştiinţific se reuneşte de trei ori/an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului sau la cererea membrilor. Prezenţa a cel puţin 5 din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea deliberărilor. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Consiliul Director

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu

Rector

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.62
Fax: +40-(269) 21.78.87
Email: sorin.radu@ulbsibiu.ro


Prof. univ. dr. Andrei Terian-Dan

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.72.78
Email: prorector.cercetare@ulbsibiu.ro
Email: andrei.terian@ulbsibiu.ro


Prof. univ. dr. Ing. Adrian FLOREA

Director ITC HPI-ULBS

Tel: +40-(269) 21.77.79, int.
Email: adrian.florea@ulbsibiu.ro
Web: http://webspace.ulbsibiu.ro/adrian.florea/html/

Atribuţiile se referă la:

 • reprezintă ITC HPI-ULBS în raport cu structurile academice, de cercetare şi administrative din ULBS;;
 • coordonează activităţile operaţionale ale unităţii de cercetare conform planului operaţional propus şi avizat de consiliul științific;
 • participă la reuniunile consiliul ştiinţific
 • prezintă raportul anual / periodic în CD și CS şi pune în practică toate recomandările şi deciziile acestui for

Persoanele din CD sunt conform statutul institutului de transfer de cunoaștere HPI – ULBS

Consiliul Ştiinţific

Nr.crt. Titlu / Numele şi prenumele Afiliere organizaţie
1 Conf.univ.dr. Adela-Elena POPA
Tel: +40-(269)-212 970
E-mail: adela.popa@ulbsibiu.ro
Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro/team/adela-elena-popa/
Centrul pentru Cercetare Socială, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, ULBS
2 Conf.univ.dr.biol. Maria Mihaela ANTOFIE
Tel: +40-(269)-211338
E-mail: saiapm@ulbsibiu.ro
Web: https://www.linkedin.com/in/mihaela-antofie-3064581a/
Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Agricole şi Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului, ULBS
3 Conf.univ.dr.ec. Cristina Roxana TĂNĂSESCU
Tel: +40-(269)-210375
E-mail: cristina.tanasescu@ulbsibiu.ro
Web: http://economice.ulbsibiu.ro/research/directii.html
Centrul de Cercetari Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, ULBS
4 Dr. Silviu REI
Email: silviu.rei(at)continental-corporation.com
Web: https://www.linkedin.com/in/silviu-mihai-rei-80883842/?originalSubdomain=ro
Head of he[a]t Location Sibiu Continental Automotive Systems SRL
5 MSc. Ing. Sorin Rotariu
Email: sorin.rotariu(at)visma.com
Web: https://www.linkedin.com/in/sorinrotariu/?originalSubdomain=ro
Managing Director at Visma Romania Holding SRL Sibiu
6 Prof. Eng. Christoph MEINEL, Ph.D. CEO HPI
E-Mail: office-meinel(at)hpi.de
Web: https://hpi.de/en/meinel/chair.html
Hasso Plattner Institut Potsdam, Germania
7 Prof.univ.dr.ing. Adrian FLOREA Email: adrian.florea@ulbsibiu.ro Web: http://webspace.ulbsibiu.ro/adrian.florea/html/ Director Centru de Transfer Cunoaştere HPI-ULBS

Persoanele din CS din ULBS au fost desemnate prin hotararea CA din 30.07.2019, Art. 16. Ceilalti reprezentanti ai mediului de afaceri (2 persoane) si al Institutului Hasso-Plattner din Potsdam (1 membru) au fost desemnati de catre CD.