• Centrul de

  Cercetare și Analiză Psihopedagogică

 • Confucius

  "Natura ne aseamănă, educația ne deosebește"

 • Centrul de

  Cercetare și Analiză Psihopedagogică

 • Confucius

  "Natura ne aseamănă, educația ne deosebește"

Proiecte


2018 - 2020
2018 - 2020
2017 - 2019
2017 - 2019
2016 - 2019
2014 - 2016
2014 - 2015
2014 - 2015
01 sep 2016 - 01 sep 2019

ELIS - Evidenzbasiertes Lesen in Schulen (Lectura bazată pe dovezi în școli), în cadrul Proiectului Erasmus+

www.phst.at/internationales/veranstaltungen-projekte/internationale-projekte/elis/

În cadrul acestui proiect se fac măsurători inițiale ale competenței de citire la clasele a II-a din România (Sibiu), Austria și Tirolia de Sud (Italia), se ofera materiale de sprijin pentru dezvoltarea competenței de lectură și se va compara efectul acestor materiale de sprijin. In Sibiu 6 clase folosesc "Lesen. Das Training", 3 clase vor folosi materiale de dezvoltare a citirii la matematica și știintele naturii, iar o clasa este grupul de control. In total participă la acest studiu 292 de elevi din școala cu limba de predare germana. Sunt implicate toate școlile cu limba de predare germana din Sibiu. Cercetarea va oferi posibilitatea de a compara rezultatele copiilor din Romania cu rezultatele din Italia (15 clase participante) si Austria (25 de clase participante).


Coordonator: Conf. univ. dr. Liana Regina Iunesch


01 iun 2016 - 01 iun 2018

Relaţia de predictibilitate evolutivă în formarea competenţelor de management al clasei în perioada formării iniţiale a resursei umane academic – proiect câștigat în cadrul Competiţiei interne a ULBS pentru granturi individuale de cercetare științifică (2016)

cercetare.ulbsibiu.ro/

Demersul declarat al proiectului este caracterul de pionierat în domeniul managementului educaţional şi în mod special cel al managementului clasei. Cercetarea vizează competenţele de management al clasei dezvoltate în procesul de formare iniţială a viitoarei resurse umane academice prin intermediul programele de studii: Modulul psihopedagogic (nivel I) şi Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar (PIPP) oferite de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Profilul de competenţă al resursei umane academice în domeniul managementului clasei vizat prin acest proiect de cercetare este grupat pe cele cinci funcţii manageriale de bază ale cadrului didactic: previziune, organizare, coordonare antrenare şi control, şi are în vedere elaborarea unui set de sugestii operaţionale care să permită viitoarei resurse umane academice un management eficient al factorilor implicaţi în reuşita şcolară a elevului.

Scopul cercetării este dezvoltarea unui model curricular teoretic şi practic eficient pentru formarea iniţială a resursei umane academice, în noul context al profesionalizării carierei didactice, model curricular axat pe dezvoltarea de competenţe de management al clasei, cu accent pe practică, reflecţie şi mai puţină teorie. Activităţile propuse sunt direct legate de scopul şi obiectivele proiectului: Pe populaţia de subiecţi investigaţi (cadre didactice, studenţi, mentori) vor fi aplicate mai multe categorii de metode de cercetare: metode de acumulare empirică a datelor, metoda experimentală, metode şi instrumente de prelucrare şi interpretare a rezultatelor.

Obiectivele cercetării:
O1: Adaptarea formării iniţiale a resursei umane academice la nevoile reale identificate în formarea competenţelor de management al clasei prin studii si analize care vor fundamenta noul cadru de abordare a formării iniţiale;
O2: Formarea de aptitudini profesionale specifice şi competenţe practice de management al clasei prin dezvoltarea unui program de formare iniţială a resursei umane academice;
O3: Diseminarea rezultatelor cercetării pe baza activităţii desfăşurate;

Etapele și activitățile cercetării:
E1 - documentarea ştiinţifică etapă care presupune delimitarea perspectivelor de abordare teoretică şi practică (A1);
E2 - proiectarea cercetării (A1); selectarea metodologiei (A2); construirea instrumentelor (A3); aplicarea metodelor de colectare a datelor (A4); realizarea demersului experimental (A5); prelucrarea şi interpretarea rezultatelor (A6);
E3 - valorificarea rezultatelor ce vor fi publicate (A1).


Coordonator: Conf. univ. dr. Mihăescu Diana


16 apr 2016 - 16 apr 2016

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools

www.facebook.com/edu.mentoring.eu

Prima formare a mentorilor de inserție la care au participat un numar de 20 de cadre didactice din învățământul sibian: Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială nr. 18, Colegiul Național “Gheorghe Lazar” și Colegiul Național “Octavian Goga”. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea manualului mentorului, realizat de catre partenerii de proiect și la care si-au adus o majora contributie cadrele didactice din colectivul de Științele Educației, precum si discutarea Kit-ului de formare pe baza căruia vor fi formați mentorii din învățământul preuniversitar.

S-au desfășurat 3 workshop-uri, după cum urmează: Etica în învățământ și mentorat, sustinut de conf. dr. Gabriela Gruber; Creativitate și gândire critică, sustinut de conf. dr. Daniela Andron; Gândirea pozitivă, inteligența emoțională, susținut de conf. dr. Carmen Chișiu.


Coordonator: Prof. univ. dr. Carmen Sonia DUȘE


01 sep 2014 - 31 dec 2015

e-Mentor:Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori

www.e-mentorat.ro

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, a organizat începând cu septembrie 2014, cursuri de formare pentru 1.500 de cadre didactice din întreaga ţară, în mentoratul educaţional al persoanelor cu dizabilităţi şi instruire în utilizarea TIC. Demersul celor două universităţi partenere a vizat creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ cu privire la TIC, metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi.

Grupul ţintă: 1500 participanţi – cadre didactice care au beneficiat de instruire teoretică şi practică printr-un:

1.program de formare în mentoratul educaţional acreditat CNFP – diplomă de certificare a formării;
2.program de formare profesională în domeniul TIC şi e-learning (nivel începător şi mediu/avansat) acreditat CNFP – diplomă de certificare a competenţelor dobândite.

750 de cadre didactice au fost instruite la centrul de formare din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi 750 cadre didactice la centrul de formare din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Competenţe dobândite în urma furnizării programului de instruire în utilizarea TIC:
- Cunoaşterea şi familiarizarea cu modul de operare aferent platformelor de învăţare electronice, care permit accesul la sistemul educaţional al elevilor cu dizabilităţi;
- Utilizarea extinsă a tehnologiei în activitatea de predare/învăţare;
- Adaptare de curriculum în format e-learning adaptate deficienţelor persoanelor cu dizabilităţi;
- Familiarizarea şi utilizarea unor instrumente software şi hardware specifice în vederea utilizării materialului didactic de către elevi şi studenţi, în funcţie de tipul de dizabilitate;
- Creşterea calităţii învăţământului prin utilizarea extensivă a TIC.

Competenţe generale dobândite în urma formării în mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi (MEPD):
- Competenţe de mentorat al elevilor cu dizabilităţi, certificate CNFP, cu un număr de credite corespunzător;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru persoane cu dizabilităţi;
- Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu elevii cu dizabilităţi şi părinţii acestora;
- Cunoaşterea modalităţilor de integrare educaţională a elevilor cu dizabilităţi;
- Furnizarea serviciilor educaţionale elevilor cu dizabilităţi în formate adaptate.

Activităţi transnaţionale şi vizite de studiu
În cadrul acestei activităţi au fost realizate 4 vizite de studiu la universităţi şi organizaţii din Italia (Bologna), Spania (Mallorca), Marea Britanie (Birmingham) şi Austria (Graz) care au experienţă în asistarea persoanelor cu dizabilităţi, prin integrarea lor în educaţie.

Vizitele au avut scopul de a sprijini celelalte activităţi în special de analiza/cercetare, de elaborare/actualizare a curriculumului, de organizare a seriilor de curs şi de informare/publicitate.

De asemenea, la fiecare vizită au fost selectaţi transparent, prin concursuri, câte 15 reprezentanţi ai grupului ţintă pentru a participa la această activitate, drept premiu pentru rezultate deosebite obţinute în aplicarea celor învăţate în programele de formare din proiect.


Coordonator: Prof.univ.dr. Daniel Mara


01 nov 2012 - 31 dec 2013

Rolul parteneriatului în educaţia incluzivă

Proiectul a fost iniţiat de membrii Centrului de Cercetare şi Analiză Psihopedagogică – CCAP, din cadrul Departamentului de Drept Privat şi Ştiinţe ale Educaţiei, al Facultăţii de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01 noiembrie 2012 – 31 decembrie 2013 şi în perioada de implementare a activităţilor acestuia au fost generate foarte multe produse şi documente, pe care le considerăm deosebit de importante pentru mediul educaţional preuniversitar şi universitar.

Resursa umană implicată în desfăşurarea acestui proiect a fost reprezentată de un colectiv coordonat de Daniel Mara. Acest colectiv a cuprins cadre didactice de la Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat şi Ştiinţe ale Educaţiei (Olivia Andrei, Lia Bologa, Carmen Maria Chişiu, Gabriela Gruber, Sara Konnerth, Daniel Mara), de la Facultatea de Litere şi Arte (Lucia Marilena Pavelescu, Ileana Cristea), specialişti şi experţi în educaţie de la Asociaţia Learn&Vision Cluj-Napoca (Simona Elena Bernat, Mariana Dragomir, Cristina Ilieş), cadre didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar: Şcoala gimnazială „Horea” Cluj-Napoca (Silvia Ţinică, Anca Pană), Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu (Gabriela Orăşteanu, Sanda Ţîra), Şcoala gimnazială nr. 10 Sibiu (Maria Marcu, Ana Oprea), Şcoala gimnazială nr. 20 Sibiu (Alina Soare, Adina Grecu, Ana Maria Bădilă), Şcoala gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu (Ioan Moşneag, Adriana Costea), Şcoala gimnazială „Regina Maria” Sibiu (Aura Roca, Sabina Stoica), Şcoala gimnazială „Ion Pop Reteganul” Orlat (Elena Horac, Veronica Giurculeţ), Şcoala gimnazială Şura Mică (Elisabeta Răulea, Liliana Cârtog, Florina Neagu), studenţi din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu de la specializările: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (Corina Popa, Bianca Alexe, Simona Rodeanu, Adina Ungureanu, Nicoleta Geleriu, Roxana Jucu, Loredana Ana, Andreea Gîrd), Medicină (Adriana Comşa), Teologie (Mihai Surdu,), Litere şi Arte (Elena Neaţă, Maria Stănciuc), Drept (Daniela Carmen Popa, Victoria Şchiopu, Cristina Volohov).

În ipoteza generală a cercetării a fost subliniată ideea că activităţile de parteneriat educaţional favorizează creşterea rezultatelor la învăţătură ale elevilor şi asigură realizarea educaţiei incluzive, a educaţiei pentru toţi.

Activităţile desfăşurate de către participanţi au condus la confirmarea ipotezei generale, astfel încât au fost îndeplinite şi obiectivele prefigurate la începutul demersului investigativ.

Toate segmentele şi activităţile proiectului au fost valoroase, însă vrem să subliniem în mod special importanţa şi rezultatele generate de activitatea de parteneriat şi de voluntariat.

Activitatea de parteneriat s-a evidenţiat la diverse niveluri şi instituţii. Pe de-o parte au fost încheiate acorduri de parteneriat între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, şcolile gimnaziale din judeţul Sibiu şi Cluj, unde s-au desfăşurat activităţile de cercetare şi intervenţie şi Asociaţia Learn&Vision din Cluj-Napoca. Pe de altă parte, au fost realizate activităţi de parteneriat între unele şcoli gimnaziale implicate în proiect dar şi între şcoli şi familiile elevilor, între şcoli şi ONG-uri, asociaţii, instituţii publice. Reţeaua creată şi dezvoltată prin intermediul acestui proiect reprezintă o deosebită realizare în plan educaţional datorită rezultatelor obţinute în activitatea de învăţare a elevilor, datorită creării mediului de dezvoltare profesională a studenţilor implicaţi şi datorită relaţiilor de comunicare şi implicare a membrilor echipelor de proiect, care susţinuţi de o motivaţie intrinsecă puternică au demonstrat că munca în echipă e benefică pentru toţi.

Toţi cei implicaţi în proiect au desfăşurat activităţi de voluntariat. S-a demonstrat că fiecare participant abordează activitatea de educaţie ca pe o misiune bazată pe o adevărată vocaţie şi susţinută de o motivaţie puternică. Numai aşa am reuşit să acţionăm în cadrul acestui proiect, pe care-l considerăm reper în implementarea procesului de educaţie incluzivă din ţara noastră şi nu numai.

Volumul coordonat de profesor universitar doctor Daniel Mara, Rolul parteneriatului în educaţia incluzivă, a fost publicat la Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (243 pg.), ISBN 978-973-30-3774-3, 2014. Această lucrare reprezintă valorificarea experienţelor de bună practică şi a rezultatelor obţinute de participanţi în demersul de creştere a calităţii educaţiei, prin susţinerea participării la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi, prin adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor. Partea întâi cuprinde abordări teoretice având în centru conceptul de parteneriat educaţional iar în partea a doua este prezentat proiectul de cercetare – acţiune, cu proiectele de intervenţie şi rezultatele obţinute.

Adresăm mulţumiri tuturor participanţilor la activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect, pe care-l considerăm deosebit de important pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ.


Coordonator: Prof.univ.dr. Daniel Mara